W ramach przygotowania się do przyszłej posługi kapłańskiej bracia klerycy podejmują także studia, które również są elementem formacyjnym. Nasze seminarium jest wydziałem Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Nauka obejmuje 11 semestrów i jest podzielona na trzy etapy:

a) część filozoficzna (pierwsze dwa lata),
b) rok praktyk,
c) część teologiczna (cztery lata)

Przedmioty filozoficzne:

Dyscypliny filozoficzne mają za zadanie pomóc alumnom w kształtowaniu chrześcijańskiego poglądu na świat, w pogłębianiu przeżycia ich wiary i jednocześnie w przygotowaniu ich do studiów teologicznych przez zrozumienie związków między zagadnieniami filozoficznymi a tajemnicami zbawienia. Nabycie refleksji filozoficznej ma także umożliwić studentom prowadzenie dialogu z ludźmi współczesnymi. Ma za zadanie doprowadzić do głębszego rozumienia i interpretacji osoby, wolności, relacji ze światem i z Bogiem.

 • Antropologia filozoficzna
 • Etyka
 • Filozofia Boga
 • Historia filozofii
 • Filozofia przyrody
 • Logika
 • Metafizyka
 • Ogólna metodologia nauk
 • Teoria poznania
 • Filozofia kultury

Przedmioty teologiczne:

Celem studiów teologicznych jest zapoznanie alumnów z całokształtem nauki katolickiej, tak aby głęboko w nią wnikali, kierowali się nią w życiu oraz zdolni byli ją głosić, wyjaśniać i bronić w kapłańskim posługiwaniu. Poprzez studium teologii przyszły kapłan ma wniknąć głęboko w słowo Boże, wzrastać w życiu duchowym i przygotować się do wypełniania posługi pastoralnej.

Przedmioty biblijno – patrologiczne:

Przez studium Pisma Świętego bracia zdobywają znajomość Ksiąg Świętych, właściwego zrozumienia ich treści oraz umiłowania słowa Bożego, w codziennej lekturze Biblii. Stały kontakt z Pismem Świętym przyczynia się do nabycia umiejętności dzielenia się słowem Bożym z wiernymi w kazaniach i podczas katechezy.

 • Wprowadzenie do Biblii
 • Egzegeza Starego Testamentu
 • Egzegeza Nowego Testamentu
 • Teologia Biblijna
 • Patrologia

Teologia systematyczna:

Alumni, aby wnikać w tajemnice zbawienia i dostrzegać ich wzajemny związek zgłębiają prawdy wiary zebrane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Teologia systematyczna pomaga kandydatowi do kapłaństwa w ukształtowaniu własnej wizji prawd objawionych przez Boga w Jezusie Chrystusie i doświadczenia wiary Kościoła , wizji pełnej i scalonej.

 • Religiologia
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia dogmatyczna – Trynitologia
 • Teologia dogmatyczna – Protologia
 • Teologia dogmatyczna – Chrystologia
 • Teologia dogmatyczna – Pneumatologia
 • Teologia dogmatyczna – Charytologia
 • Teologia dogmatyczna – Eklezjologia
 • Teologia dogmatyczna – Mariologia
 • Teologia dogmatyczna – Sakramentologia
 • Teologia dogmatyczna – Eschatologia
 • Ekumenizm

Teologia moralna i teologia duchowości:

W programie teologii moralnej ukazuje urzeczywistnienie powołania w wymiarze zbawczym, a także wzór chrześcijanina pełniącego swoje powołanie we wspólnocie ludzkiej na świecie. Wykłady z teologii duchowości zaznajamiają alumnów z procesami życia wewnętrznego, ich źródłami i rozwojem. Ponadto poruszane są kwestie pomiędzy strukturą psychofizyczną człowieka w życiu wewnętrznym a rozwojem osobowości chrześcijańskiej. – Teologia moralna
– Teologia duchowości
– Katolicka nauka społecznaPrzedmioty historyczno – prawne:Studium Historii Kościoła ukazuje, opierając się na źródłach historycznych, powstanie i rozwój Kościoła, jako Ludu Bożego rozszerzającego się w przestrzeni i czasie, na tle dziejów powszechnych. Znajomość podstawowych przepisów prawa kanonicznego jest niezbędna zarówno w życiu osobistym kapłana, jak i w spełnianiu przezeń wielorakiej posługi duszpasterskiej.

 • Historia Kościoła
 • Prawo kanoniczne
 • Prawo wyznaniowe

Przedmioty pastoralne:

Zajęcia z przedmiotów pastoralnych przygotowują przyszłych duszpasterzy do ukazania wiernym piękna i pełni chrześcijańskiego życia, a także do odpowiedzialnego i skutecznego rozwiązywania problemów chrześcijańskich , ukazując fundament, na którym Kościół realizuje zbawczą misję Chrystusa z pomocą wszystkich swoich członków.

 • Teologia pastoralna
 • Liturgika
 • Homiletyka
 • Muzyka kościelna

Przedmioty psychologiczno – pedagogiczno – katechetyczne:

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia pastoralna
 • Pedagogika z dydaktyką
 • Katechetyka
 • Lektoraty:
 • Język łaciński
 • Język grecki
 • Język nowożytny ( do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański)

Przedmioty z zakresu franciszkanizmu:

 • Pisma św. Franciszka i św. Klary
 • Hagiografia franciszkańska
 • Duchowość OFMConv
 • Historia duchowości franciszkańskiej
 • Szkoła Franciszkańska
 • Duszpasterstwo franciszkańskie
 • Ekologia

Inne:

 • Proseminarium
 • Kierownictwo duchowe
 • Mass media w duszpasterstwie
 • Misjologia
 • Prawo zakonne
 • Historia sztuki i zasady konserwacji zabytków
 • Wykład monograficzny
 • Teoria i praktyka spowiedzi