Dla każdego studenta te trzy słowa z tytułu kojarzą się tylko a jednym.

Również i nam kojarzą się z tym samym, a mianowicie z sesją egzaminacyjną, którą rozpoczęliśmy w minioną sobotę.  Pomimo, że za oknem temperatura wybitnie zimowa (-19˚C w chwili pisania tego tekstu), to wewnątrz naszego seminarium atmosfera dość gorąca 😉 . Trudno się temu dziwić i jest to raczej sprawa normalna w takiej sytuacji. Prognozy na najbliższe dwa tygodnie nie przewidują zmiany atmosfery wewnątrz seminarium, potem ma nastąpić zdecydowana zmiana i będzie już spokojniej. 🙂

[singlepic id=1850 w=320 h=240 mode=watermark float=center]

A tak na serio, to jak zawsze, prosimy o modlitwę za nas i za wszystkich studentów, którzy teraz, podobnie jak my, przeżywają czas wzmożonej pracy.

5

 • anna

  Mam nadzieję, ze się solidnie przygotowaliście do zaliczeń i egzaminów, (pierwszy rocznik może być zaskoczony, bo oni nie wiedzą co ich może spotkać) więc nie ma się o co martwić. Obiecuję modlitwę i ufam,że wesprze Was w tych chwilach,ale radzę zabrać się za naukę i nie liczyć tylko na Opatrzność Bożą!!!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
 • pg

  dobra rada ! 😉

  Odpowiedz
 • beata

  Świę­ty Jó­ze­fie z Ku­per­ty­nu, Przy­ja­cie­lu stu­den­tów i Orę­dow­ni­ku zda­ją­cych eg­za­mi­ny, przy­cho­dzę, by bła­gać o Twoją pomoc w moich stu­diach (moich eg­za­mi­nach).
  Ty wiesz, z Twego oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia, jak wiel­ki nie­po­kój to­wa­rzy­szy tru­do­wi stu­diów (za­an­ga­żo­wa­niu w eg­za­mi­ny) i jak łatwo po­paść w nie­bez­pie­czeń­stwo za­gu­bie­nia in­te­lek­tu­al­ne­go lub znie­chę­ce­nia.
  Ty, który byłeś wspie­ra­ny cu­dow­nie przez Boga w stu­diach i w eg­za­mi­nach, aby zo­stać do­pusz­czo­nym do świę­ceń ka­płań­skich, wy­proś u Pana świa­tło dla mo­je­go umy­słu i siłę dla mojej woli.
  Ty, który w tak kon­kret­ny spo­sób do­świad­czy­łeś mat­czy­nej po­mo­cy Maryi, Matki Mą­dro­ści, proś Ją za mnie, żebym mógł prze­zwy­cię­żyć szczę­śli­wie wszyst­kie trud­no­ści w stu­diach (w naj­bliż­szych eg­za­mi­nach).
  Łączę moją uf­ność w Twoją opie­kę z moc­nym po­sta­no­wie­niem, by żyć jak czło­wiek na­praw­dę wie­rzą­cy. Amen.

  Odpowiedz
 • Maciek

  Powodzenia w sesji!

  Odpowiedz
 • andrzej

  Konrad, ty nie ściemniaj, tylko za naukę się weź na serio…

  Odpowiedz

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.