FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
…czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Umieszczamy je tutaj specjalnie dla Was, abyście mogli zobaczyć, jakie pytania najczęściej stawiane są zakonnikom i jakie są odpowiedzi.

Jak wygląda formacja?

Jakie należy spełnić warunki, aby wstąpić do Zakonu?

Jaki jest system studiów?

Jakie są koszty formacji seminaryjnej?

Jak wygląda życie w klasztorze?

Co to jest znak Tau?

Czy można pobyć parę dni w klasztorze?

Czym się zajmują bracia zakonni?

Jak wygląda formacja braci zakonnych?

Czy możecie napisać mi coś o św. Franciszku i o Zakonie?

Jak wygląda reguła franciszkańska?

Co to jest nowicjat i ile trwa?


Jak wygląda formacja?
Zasadnicza formacja składa się z trzech etapów:
– prenowicjat – 1 rok (Głogówek)
– nowicjat – 1 rok (Kalwaria Pacławska)
– seminarium, dla kandydatów na kapłanów – 6 lat (Kraków)
– juniorat, dla braci zakonnych – 4 lata (również Kraków)
Po czterech latach od czasu nowicjatu – wieczyste śluby zakonne.
Po ukończeniu seminarium – święcenia kapłańskie.

Jakie należy spełnić warunki, aby wstąpić do Zakonu?Głównym warunkiem jest pragnienie życia zakonnego oraz dostarczenie wymaganych dokumentów:
– prośba do Ojca Prowincjała o przyjęcie do Zakonu
– życiorys
– świadectwo ukończenia szkoły (zawodowej lub średniej z maturą)
– opinia od proboszcza
– karta zdrowia
Do rozpoczęcia nowicjatu (poprzedzony jest on rocznym postulatem) wymagane jest ukończenie siedemnastego roku życia.

Jaki jest system studiów?

Studia stanowią ważny element formacji do przyjęcia święceń kapłańskich. Obejmują one okres sześciu lat, podczas których zdobywana jest przez braci wiedza z kierunków filozofii (dwa pierwsze lata studiów) i teologii. Oprócz typowych zajęć i tematów z zakresu takich studiów, program poszerzony jest o przedmioty typowe dla naszego Zakonu, jego historii i działalności, zarówno z filozofii jak i teologii. Kończąc formację seminaryjną, bracia powinni uzyskać stopień magistra teologii.

Jakie są koszty formacji seminaryjnej?

Do seminarium naszego przychodzą bracia, którzy już złożyli swe pierwsze śluby zakonne (czystości, posłuszeństwa i ubóstwa). Stąd wydatki na ich naukę i funkcjonowanie w seminarium pokrywane są nie przez samych braci – studentów, ale przez całą wspólnotę zakonną, której już są członkami.

Jak wygląda życie w klasztorze?

Życie w klasztorze według ducha św. Franciszka jest życiem we wspólnocie, wśród braci. Codzienne życie klasztoru uregulowane jest według planu dnia, który zakłada odpowiedni czas na obowiązki braci, pracę, naukę, ale również na wspólny odpoczynek. Między to wszystko niejako wpleciony jest czas na modlitwę, zarówno wspólnotową jak i indywidualną, obejmującą poszczególne pory dnia.

Co to jest znak Tau?

Geneza symbolu Tau odsyła nas do księgi proroka Ezechiela (9, 4): „Przejdź przez środek Jerozolimy i nakreśl znak Tau na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi”. Ten znak otaczany był przez św. Franciszka szczególną czcią, nim podpisywał listy, wykonywał go na początku swych zajęć. Nabożeństwa do tego symbolu nabrał Franciszek w odpowiedzi na apel papieża Innocentego III, by każdy mocno osadził ten znak w swoim życiu, bo „miłosierdzia dostąpią ci, którzy będą nosili Tau – znak pokutnego i odnowionego w Chrystusie życia”. Franciszek podjął dosłownie ten apel papieża – przyjął Tau jako symbol swego poświęconego Bogu życia.

Czy można pobyć parę dni w klasztorze?

Nasze klasztory stwarzają możliwość bliższego przyglądnięcia się życiu zakonnemu dla osób, które chciałyby lepiej je poznać, czy zrozumieć. Najlepszą okazją do tego są organizowane spotkania, rekolekcje, podczas których chętni są włączeni w pewnym stopniu w rytm życia klasztornego, poznając codzienne życie, obowiązki i zewnętrzną strukturę życia zakonnego. Organizowaniem takich dni zajmuje się CF San Damiano – franciszek.pl

Czym się zajmują bracia zakonni?

Bracia zakonni, choć nie przyjmują święceń kapłańskich, spełniają szereg innych funkcji. Oprócz prac w zakrystii, w kuchni, na furcie klasztornej, czy też prac związanych z funkcjonowaniem klasztoru i kościoła, Zakon stwarza możliwość podejmowania innej, dostosowanej do współczesnych realiów działalności, jak studia czy opieka nad grupami działającymi przy wspólnotach franciszkańskich.

Jak wygląda formacja braci zakonnych?

Formacja braci zakonnych na początkowych etapach nie różni się od formacji dla kandydatów do życia kapłańskiego. Wszyscy bracia odbywają wspólnie postulat, a następnie roczny nowicjat, po którym składają pierwsze śluby zakonne. Po ślubach bracia pod okiem swego mistrza odbywają kolejny (czteroletni) etap formacji zakonnej, zwany junioratem. W czasie junioratu kontynuowana jest formacja w dziedzinie duchowej, intelektualnej i wspólnotowej, poszerzona o formację zawodową. Na zakończenie junioratu bracia składają uroczyste, wieczyste śluby zakonne.

Czy możecie napisać mi coś o św. Franciszku i o Zakonie?

Najlepszym sposobem poznania Zakonu, jego funkcjonowania, poznania sylwetki i duchowości św. Franciszka i dzisiejszego sposobu życia synów św. Franciszka jest kontakt z samymi braćmi, którzy prowadzą swą działalność w wielu miejscowościach naszego kraju, jak również poza jego granicami. Cenny może być też kontakt z grupami działającymi przy naszych wspólnotach, jak również udział w podejmowanych przez nas przedsięwzięciach (np. Franciszkańskie Spotkanie Młodych). Możliwość głębszego poznania sylwetki Założyciela dają prowadzone w naszych klasztorach rekolekcje. Są one też okazją do przyglądnięcia się zewnętrznej stronie naszego życia.

Jak wygląda reguła franciszkańska?

Reguła, na której opiera się nasz Zakon pochodzi bezpośrednio od Założyciela, św. Franciszka z Asyżu. Została ona napisana w 1223 roku, gdy wspólnota pierwszych braci zaczynała się rozszerzać i potrzebowała uregulowania. Tekst reguły zakonnej nie ulega zmianie, nawet dziś, po ośmiu wiekach od czasów św. Franciszka. Są jednak przepisy (m.in. konstytucje zakonne, statuty generalne i prowincjalne), które pomagają w lepszym rozumieniu reguły i interpretowaniu jej zgodnie z duchem obecnego czasu.

Co to jest nowicjat i ile trwa?

Nowicjat jest czasem ścisłego przyglądania się przez kandydata życiu zakonnemu, regule. Trwa on przez jeden rok, po którym bracia składają swe pierwsze śluby zakonne. Podczas nowicjatu bracia poznają bliżej charyzmat franciszkański, historię Zakonu, sylwetkę i duchowość św. Franciszka. Jest to czas próby, który ma duży wpływ na ukształtowanie postawy zakonnika.